19950813 Bhagavad-gita.17.5-6 @ Bhaktivedanta Manor, London